INTERNETOWA REZERWACJA WIZYT W SPRAWACH PASZPORTOWYCH I CUDZOZIEMCÓW W ZUW W SZCZECINIE

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza:

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji

  1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, nazwisko oraz adres email. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Wojewoda Zachodniopomorski. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
  2. Przybędę do Urzędu i przed planowaną wizytą pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie mojej rezerwacji.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
I. Administrator danych osobowych
Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502  Szczecin jest Administratorem Twoich danych osobowych.
II. Inspektor Ochrony Danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail iod@szczecin.uw.gov.pl; pod numerem telefonu +48 91 4303 444; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 
III. Skąd mamy Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie.
IV. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty podajesz imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane dla ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt, poprzez kliknięcie przycisku kontynuuj.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt. 
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
V. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
VI. Okres przechowywania danych 
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
Miesiąca po terminie wyznaczonej wizyty w urzędzie. 
VII. Odbiorcy danych
Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty. Nie podanie tych danych uniemożliwi dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie. 
X. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
XI. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: